ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

αποστολεσ – COURIERS

Η πλατφόρμα e-commerce παρέχει διασύνδεση με τις μεγαλύτερες εταιρείες ταχυμεταφορών (couriers).

συνεργασια με Soft1

Η στρατηγική συνεργασία μας στην υλοποίηση της πλατφόρμας e-commerce,  με έναν από τους μεγαλύτερους Ventures ERP, οδήγησε στη χρήση του ERP της Soft1 ως εργαλείο backend και CMS ταυτόχρονα.  

Τα ERP(Enterprise Resource Planning), αποτελούν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που έχουν στόχο την υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.  Τα συστήματα αυτά ενοποιούν όλες τις σημαντικές δραστηριότητες της επιχείρησης καθώς και όλες τις διαδικασίες σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου που παρέχει μια συνολική εικόνα για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ΕRP) διαδραματίζουν σήμερα σπουδαίο ρόλο στην υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης, αφού αυτοματοποιούν τις λειτουργίες της επιχείρησης και ενοποιούν της επιχειρηματικές διαδικασίες μέσα από μια κοινή βάση δεδομένων. Η ροή ενός συστήματος ERP αποτελείται από λειτουργικά προγράμματα (functional modules) επιτρέποντας στην επιχείρηση να εγκαταστήσει μόνο εκείνα που κρίνει ότι της είναι απαραίτητα.

Ένα ERP σύστημα παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης και οργάνωσης πληροφοριών που αφορούν στις ακόλουθες επιχειρησιακές δραστηριότητες:

Mε σκοπό την διευκόλυνση, συντόμευση αλλά και απλούστευση των καθημερινών διεργασιών ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήματος η πληροφορία πλέον συγκεντρώνεται σε μία βάση δεδομένων.

Real-Time Information

Καθώς η βάση δεδομένων του ERP και του e-Shop είναι κοινή, όλες αυτές οι πληροφορίες-δεδομένα ενημερώνουν  το e-Shop σε πραγματικό χρόνο, κάτι το οποίο σας απαλλάσσει από χρονοβόρους και σε πολλές περιπτώσεις λανθασμένους συγχρονισμούς δύο διαφορετικών βάσεων δεδομένων, τη βάση δεδομένων του e-shop και τη βάση του ERP που χρησιμοποιείται.

Τα οφέλη αυτής της λύσης για τις καθημερινές ανάγκες της εταιρίας σας, είναι πολλαπλά και παρατίθενται παρακάτω:

Παράλληλα υποστηρίζονται δυνατότητες όπως:

Συνεργασία με Mantis

Το Logistics Vision Suite, είναι μια ολοκληρωμένη state-of-the-art οικογένεια προϊόντων λογισμικού  για τον προγραμματισμό, αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η ανοικτή αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εύκολη και ολοκληρωμένη διασύνδεσή του με συμπληρωματικά πληροφοριακά συστήματα ERP & MRP. Το Logistics Vision Suite είναι μία δομημένη και ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

Warehouse Vision για την Οργάνωση και την Αυτοματοποίηση των Κέντρων Διανομής

Transportation Vision για τη Βελτιστοποίηση των διανομών

Inventory Vision για την αριστοποίηση των αποθεμάτων

Plant Vision για τη διαχείριση της Παραγωγής

Quality Vision για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων

Group Sets

Η δυνατότητα ολοκληρωμένης παρακολούθησης και διαχείρισης των ειδών που συντίθενται από άλλα είδη, με τη δημιουργία προδιαγραφών σύνθεσης (set), παρέχεται μέσω του ERP.

Στις προδιαγραφές αυτές, για κάθε σύνθετο είδος, καθορίζεται η ποσοτική αναλογία των συστατικών του και η διάρκεια ισχύος του – πχ. για τις περιπτώσεις που δημιουργείται για να καλύψει εποχικές ανάγκες ή προσφορές με συγκεκριμένη διάρκεια.

Loyalty Schemes: Gift Vouchers

Το Loyalty Schemes (Σχέδια Πιστότητας-εμπιστοσύνης πελατών) δημιουργήθηκε με σκοπό να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Λιανική πώληση καλύπτοντας την ανάγκη σας να χτίσετε σχέση εμπιστοσύνης και ανταποδοτικότητας με τους πελάτες σας.   H επιχείρηση μπορεί να διαχειριστεί κάρτες μέλους με συγκέντρωση πόντων, να εκδίδει δωροεπιταγές είτε να δίνει συγκεκριμένες εκπτώσεις.  (Δωροεπιταγές, Κάρτες Bonus, Λίστα Δώρου)

Α. Δωροεπιταγές προς πώληση

Στην περίπτωση αυτή το κάθε είδος δωροεπιταγής – ανάλογα με την αξία της – καταχωρείται ως είδος αποθήκης, για το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να ενεργοποιηθεί η διαχείριση serial number. Η δημιουργία των δωροεπιταγών γίνεται με παραστατικό (αγορών, αποθήκης) με χρήση των serial numbers. Μετά την πώλησή τους, καταχωρούνται αυτόματα στο αρχείο δωροεπιταγών και είναι διαθέσιμες προς εξόφληση σε παραστατικά λιανικής.

Β.  Δωροεπιταγές που εκχωρούνται ως δώρο

Το Loyalty Schemes δημιουργήθηκε με σκοπό να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Λιανική πώληση και οι οποίες αναγνωρίζουν την ανάγκη να χτίσουν σχέση εμπιστοσύνης και ανταποδοτικότητας με τους πελάτες τους.

Η ενότητα δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να διαχειρίζεται κάρτες μέλους με συγκέντρωση πόντων, να εκδίδει δωροεπιταγές είτε να δίνει συγκεκριμένες εκπτώσεις.

Η λίστα δώρου σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων – πελατών που θέλουν να διατηρούν λίστα γάμου – βάπτισης ή γενικά δώρου. Ο τρόπος λειτουργίας είναι:

  • Καταγραφή των στοιχείων του πελάτη και του γεγονότος και καταχώρηση τους στο σύστημα.
  • Καταγραφή των ειδών που ο κάτοχος λίστας θα ήθελε να αγοράσει.
  • Κατάθεση χρηματικών ποσών σε λογαριασμό λίστας δώρου.
  • Αγορά ειδών από τρίτο και κατάθεσή του στη λίστα δώρου (πώληση ειδών και κράτησή τους στο υποκατάστημα).
  • Εξαργύρωση του υπολοίπου της λίστας με αγορά των ειδών είτε από τα επιθυμητά της λίστας, είτε διαφορετικά και μηδενισμός του υπολοίπου.

Αναλυτική πληροφόρηση της διοίκησης μέσω δεικτών απόδοσης (KPIs)

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης (key performance indicators) – KPIs, παρέχουν ενδείξεις για την πορεία της επιχείρησής σας, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που ακολουθούνται από τη διοίκησή της. H Διοίκηση μπορεί να πληροφορηθεί σε γενικές γραμμές για τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα σε σχέση με τη διάρθρωση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης.

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για την αποσαφήνιση σημαντικών ερωτημάτων για την πορεία της επιχείρησής σας.

Με αυτό τον τρόπο, η κάθε εταιρεία είναι σε θέση να εντοπίσει έγκαιρα τα σημεία εκείνα στα οποία θα πρέπει να παρέμβει, προκειμένου να κάνει διορθωτικές κινήσεις και να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους σε επίπεδο έτους, ή άλλης μονάδας χρόνου.